Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot; verkkotunnukset, hosting-palvelut ja ohjelmistot

Sopimuksen osapuolet ja voimassaolo

Sopimuksen osapuolina ovat Euronic Oy (jäljempänä Domainkeskus) ja palvelun tilaaja (asiakas). Sopimus astuu voimaan asiakkaan tilattua palvelun ja maksettua tilauksen, poisluettuna laskutusasiakkaat, jolloin tilaus astuu voimaan asiakkaan hyväksyttyä tilauksen. Domainkeskus pidättää oikeuden olla hyväksymättä asiakasta laskutusasiakkaaksi. Sopimus on määräaikainen, ellei muuta mainita. Asiakas valitsee palvelun keston tilatessaan palvelun. Asiakas voi jatkaa sopimusta tilaamalla lisäaikaa. Eri tuotteilla saattaa olla tuotekohtaisia sopimusehtoja ja palvelukuvauksia, jotka poikkeavat yleisissä sopimusehdoissa määritellyistä ehdoista ja jotka asiakas hyväksyy tilauksen tehdessään.

Sopimuksen kohde

Tämä sopimus käsittää verkkotunnusten rekisteröintipalvelun ja niihin liittyvät lisäpalvelut sekä hosting-palvelut ja niihin liittyvät lisäpalvelut sekä ohjelmisto-tuotteet.

Domainkeskuksen vastuu ja velvollisuudet

Domainkeskus rekisteröi verkkotunnukset asiakkaan nimiin, asiakkaan antamien tietojen perusteella. Domainkeskus antaa asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan domainhallintajärjestelmään verkkotunnuksen hallintaa varten.

Domainkeskus vastaa vain vahingoista, jotka johtuvat sen omasta tahallisesta tai törkeästä huolimattomasta toiminnasta. Domainkeskuksen palvelut voivat kokonaan tai osittain olla Domainkeskuksen tuottamia tai kolmannelta osapuolelta ostettuja palveluita.

Domainkeskuksen vastuu rajoittuu aina enintään summaan, joka vastaa asiakkaan palvelusta maksamaa ja palvelusta jäljellä olevaa aikaa vastaavaa summaa. Vahingonkorvausta on vaadittava yhden kuukauden kuluessa vahingonkorvausvaatimuksen perusteena olevan virheen havaitsemisesta tai siitä kun virhe olisi pitänyt havaita.

Domainkeskus korjaa sen oman tietoverkon viat mahdollisimman pian, normaalin työajan puitteissa. Domainkeskus ei vastaa kolmansien osapuolien tietoverkkojen tai palveluiden vioista tai virheistä.

Domainkeskus ei ole velvollinen antamaan teknistä- tai käyttötukea "ilmainen lisäpalvelu" merkinnällä varustetuille ohjelmille/ohjelmistoille. Domainkeskus voi tarvittaessa päivittää, muokata, korvata tai poistaa palvelimella olevia ohjelmia/ohjelmistoja.

Kuluttaja-asiakkaisiin sovelletaan lisäksi kuluttajasuojalainsäädännön pakottavia määräyksiä.

Muihin vastuukysymyksiin sovelletaan Suomen lainsäädännön kulloinkin voimassaolevia määräyksiä.

Asiakkaan vastuu ja velvollisuudet

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnustensa ja salasanojensa huolellisesta säilytyksestä. Luovuttaessaan käyttäjätunnuksensa tai salasanansa kolmannelle osapuolelle, asiakas vastaa kolmannen osapuolen teoista kuin omistaan.

Asiakas vastaa käyttämänsä materiaalin käyttö- ja tekijänoikeuksista ja näistä johtuvista korvauksista. Asiakas käyttää tilaamiaan palveluita ja tietoverkkoa omalla vastuullaan ja vastaa toiminnastaan. Asiakas vapauttaa Domainkeskuksen ja sen työntekijät ja yhteistyökumppanit kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet liittyen suoraan tai välillisesti tilattuihin palveluihin tai internet-tietoverkkoon saattavat aiheuttaa.

Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja velvollinen ilmoittamaan niistä muuttuneista tiedoista, jotka koskevat tilattuja palveluita/tilaajaa. Asiakas vastaa väärien/muuttuneiden tietojen oikaisusta muodostuvista kuluista.

Asiakas on velvollinen tutustumaan sopimusehtoihin, palvelukuvauksiin ja hinnastoon ennen tilauksen hyväksymistä.

Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen kulloinkin voimassa olevaa lakia ja hyviä tapoja. Domainkeskuksella on oikeus tilapäisesti tai pysyvästi sulkea tai peruuttaa palvelu, jos asiakkaan toiminta osoittautuu Suomen lakien, näiden sopimusehtojen tai hyvien tapojen vastaiseksi.

Palvelimella ei saa säilyttää, suorittaa tai yrittää suorittaa IRC:ia tai Eggdrop:a, tai muuta daemonia, joka käyttää muuta porttia kuin aiemmin asennettu palvelu. Palvelimella ei saa säilyttää tai suorittaa seuraavanlaista materiaalia, sovelluksia tai sisältöä: kryptovaluuttalouhinta, aikuisviihde, hakkerointi, krakkerointi, porttiskannaus, eikä lain ja hyvien tapojen vastaista materiaalia.

Asiakas sitoutuu pitämään huolta palvelimille asentamiensa sovellusten (esim. Wordpress, Joomla, Drupal jne.) tietoturvasta mm. säännöllisin päivityksin.

Sopimuksen siirtäminen

Domainkeskus voi siirtää tämän sopimuksen ja sen kohteet kolmannelle osapuolelle. Asiakas voi siirtää sopimuksen ja sen kohteet kolmannelle osapuolelle Domainkeskuksen antamalla kirjallisella luvalla ja hinnaston mukaisia kuluja vastaan.

Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan alioikeudessa, jossa hänellä on asuinpaikka. Tähän sopimukseen ja tästä sopimuksesta aiheutuviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia.

Liitteet

Sopimukseen liitetään tietosuojaliite, joka löytyy sivustomme tietosuoja osiosta.

Sopimusehdot päivitetty 15.5.2018
Sopimukseen liitetty tietosuojaliite 15.05.2018